Cách phân biệt may và might đi kèm bài tập kèm đáp án

May và Might là những động từ khuyết thiếu dùng để diễn tả sự việc nào đó có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, chúng có thể mang sắc thái khác nhau khiến chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn. Sau đây là cách phân biệt may và might bạn nên thuộc “nằm lòng”.

Nội dung chính

Cách dùng May

Ta dùng may để chỉ sự việc có sự chắc chắn trên 50%

Ví dụ: He is not here. He may be in his room (Anh ấy không có ở đây. Anh ấy có thể ở trong phòng)

Cách dùng Might

Không giống may, ta dùng might khi chỉ sự việc nào đó không chắc chắn cao, dưới 50%

Ví dụ: She might be back at the moment (Cô ấy có thể quay lại vào bất cứ lúc nào)

Khi dùng với nghĩa xin phép, chúng ta có thể dùng may, might. Nhưng trong trường hợp này, ta dùng might với nghĩa là quá khứ của may.
Trong văn nói, ta có thể dùng luân phiên may, might.

May và might ở quá khứ

Ta có thể dùng cấu trúc “may have (done)” hay “might have (done)” cho thì quá khứ.

Ví dụ: Perhaps Helen is in her office. She might be in her office

Cách phân biệt may và might đi kèm bài tập kèm đáp án
Cách phân biệt may và might

Bài tập với may và might

Bài tập 1: Điền từ might hoặc may

 1. …… I have a drink?
 2. She asked if she  …… have a drink.
 3. He ……  have arrived yesterday.
 4. Can I play now, mum? – No. You…… finish your work.
 5. I was afraid that I  …… be late.
 6. You …… have gone with them.
 7. You …… shout in class!
 8. I love you, dad. You …… be the best father in the world.
 9. “Where is Sam?” “I’m not sure. He …… be having lunck.”

Bài tập 2: Write sentences with might

 1. Where are you going for your holidays? ( to Ireland)

I haven’t decided yet. I might go to Ireland.

 1. What sort of car are you going to buy? (a Mercedes)

I’m not sure yet. I ……………….

 1. What are you doing this weekend ? (go to London)

I haven’t decided yet. ………………

 1. Where is Tom coming to see us? (on Saturday)

He hasn’t said yet. ……………………

 1. Where are you going to hang this picture? (in the dinning room)

I haven’t made up my mind yet. ……………………

 1. What’s Julia going to do when she leaves school? (go to university)

She’s still thinking about it. ………………….

Bài 3: Complete the sentences using might + the following:

bite break need rain slip wake

 1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later (Ví dụ)
 2. Don’t make too much noise. You …. the baby.
 3. Be careful of that dog. It …. you
 4. I don’t think we should throw that letter away. We …. it later.
 5. Be careful. The footpath is very icy. You ………
 6. Don’t let the children play in this room. They …. something.

ĐÁP ÁN:

Bài tập 1:

 1. may
 2. might
 3. might
 4. may
 5. might
 6. might
 7. may not
 8. may

Bài tập 2:

 1. I might buy a Mercedes
 2. I might go to London
 3. He might come on Saturday
 4. I might hang it in the dining room
 5. She might go to university

Bài tập 3:

 1. might wake
 2. might bite
 3. might need
 4. might slip
 5. might break

Xem thêm các bài viết hay tại đây:

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu cách sử dụng may, might. Hi vọng sau bài viết này, bạn đã phân biệt may và might để không bị nhầm lẫn khi đi thi nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Operated by dayboisg.com DMCA.com Protection Status