Cấu trúc Pretend, Intend và Guess

Cấu trúc Pretend, Intend và Guess

Cấu trúc Pretend, Intend và Guess rất hay gặp khi đi thi. Sau đây là cách dùng đúng của ba cấu trúc này. Bạn hãy học thuộc để không nhầm lẫn khi giao tiếp và đi thi nhé. Cấu trúc pretend Pretend có nghĩa là “giả vờ” Cấu trúc: Pretend to do something (Giả vờ …

Cấu trúc Pretend, Intend và Guess Read More »