How are you doing là gì

How are you doing là gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, câu “How are you doing?” rất thông dụng. Tuy nhiên, cách dùng của nó như thế nào, có khác với “what are you doing” hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu How are you doing là gì…

Translate »