giới từ

17 giới từ đi với look thường gặp

Trong tiếng Anh, rất nhiều động từ đi kèm với nhiều giới từ và có nghĩa khác nhau. “Look” là động từ quen thuộc cả trong văn nói, văn viết. Chúng ta cũng rất hay gặp động từ này trong…

Translate »