cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc suggest trong tiếng Anh được sử dụng nhiều trong văn nói cũng như văn viết. Cấu trúc này chúng ta cũng hay gặp trong các đề thi. Vậy cấu trúc suggest trong tiếng Anh được sử dụng như…

Translate »