40+ câu nói truyền động lực cho những người ngại thay đổi

Để đạt được thành công trong cuộc sống, đôi khi, chúng ta cần có những câu nói truyền động lực, những câu chuyện truyền cảm hứng. Sau đây là 40 câu nói truyền động lực bạn có thể đọc và suy ngẫm nhé.

Nội dung chính

Câu nói về truyền động lực: Sự thay đổi

To improve is to change; to be perfect is to change often.” -Winston Churchill (Cải thiện là thay đổi; để trở nên hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên)

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” -Jimmy Dean (Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cánh buồm của mình để luôn đến đích)

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.” -Maya Angelou (Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn.)

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” -Nelson Mandela (Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới)

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new” -Socrates (Bí mật của sự thay đổi là tập trung toàn bộ năng lượng của bạn, không phải vào việc chống lại cái cũ mà là xây dựng cái mới)

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.” -Nikos Kazantzakis (Vì chúng ta không thể thay đổi thực tế, chúng ta hãy thay đổi đôi mắt nhìn nhận thực tế)

There is nothing permanent except change.” -Heraclitus (Không có gì vĩnh viễn ngoại trừ sự thay đổi)

“Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better.” -Sydney J. Harris (Vấn đề nan giải của chúng ta là chúng ta ghét sự thay đổi và đồng thời yêu thích nó; những gì chúng tôi thực sự muốn là mọi thứ vẫn như cũ nhưng trở nên tốt hơn)

Change before you have to.” -Jack Welch (Thay đổi trước khi bạn phải thay đổi)

Câu nói hay về sự thay đổi

Change is the law of life, and those who look only to the past and present are certain to miss the future” -John F. Kennedy (Thay đổi là quy luật của cuộc sống, và những ai chỉ nhìn vào quá khứ và hiện tại chắc chắn sẽ bỏ lỡ tương lai)

“The measure of intelligence is the ability to change” -Albert Einstein (Thước đo của trí thông minh là khả năng thay đổi)

“If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward” -Martin Luther King Jr (bạn không thể bay, thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ. Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò. Nhưng dù bạn làm gì, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước)

“If I’d asked my customers what they wanted, they’d have said ‘Don’t change anything.’” -Henry Ford (Nếu tôi hỏi khách hàng của mình họ muốn gì, họ sẽ nói rằng“ Đừng thay đổi bất cứ điều gì)

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” -Barack Obama (Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta chờ đợi một số người khác hoặc một số thời điểm khác. Chúng tôi là những người mà chúng tôi đang chờ đợi. Chúng tôi là sự thay đổi mà chúng tôi tìm kiếm)

“I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.” -Mother Teresa (Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném một viên đá trên mặt nước để tạo ra nhiều gợn sóng)

“Change is inevitable. Growth is optional.” -John C. Maxwell (Thay đổi là không thể tránh khỏi. Tăng trưởng là tùy chọn.)

“In order to change the world, you have to get your head together first.” -Jimi Hendrix (Để thay đổi thế giới, đầu tiên bạn phải cùng nhau cố gắng )

“A small group of thoughtful people could change the world. Indeed, it’s the only thing that ever has.” -Margaret Mead (Một nhóm nhỏ những người biết suy nghĩ có thể thay đổi thế giới. Thật vậy, đó là điều duy nhất từng có)

“How wonderful is it that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” – Anne Frank (Thật tuyệt vời làm sao khi không ai cần đợi một giây phút nào trước khi bắt đầu cải thiện thế giới)

40+ câu nói truyền động lực cho những người ngại thay đổi

Câu nói truyền động lực về sự thay đổi

“One child, one teacher, one pen, and one book can change the world” -Malala Yousafzai (Một đứa trẻ, một giáo viên, một cây bút và một cuốn sách có thể thay đổi thế giới)

“The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude” -Oprah Winfrey (Khám phá vĩ đại nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai của mình chỉ bằng cách thay đổi thái độ)

“The price of doing the same old thing is far higher than the price of change.” —Bill Clinton (Giá của việc làm cùng một điều cũ cao hơn nhiều so với giá của sự thay đổi.)

“Don’t let rejection create self-doubt. The founder of Starbucks was turned down by 217 of the 242 investors he initially spoke with.” -Elizabeth Galbut (Đừng để sự từ chối tạo ra sự nghi ngờ bản thân. Người sáng lập Starbucks đã bị từ chối bởi 217 trong số 242 nhà đầu tư mà ông ấy nói chuyện ban đầu)

“Things don’t have to change the world to be important” -Steve Jobs (Những thứ không cần phải thay đổi thế giới mới trở nên quan trọng)

“Every day the clock resets. Your wins don’t matter. Your failures don’t matter. Don’t stress on what was, fight for what could be. “ -Sean Higgins (Mỗi ngày đồng hồ đặt lại. Chiến thắng của bạn không quan trọng. Những thất bại của bạn không thành vấn đề. Đừng căng thẳng về những gì đã có, hãy chiến đấu cho những gì có thể)

“Don’t be afraid to give up the good to go for the great.” -John D. Rockefeller (Đừng ngại từ bỏ những điều tốt đẹp để đi đến những điều vĩ đại)

“What’s dangerous is not to evolve.”-Jeff Bezos (Điều nguy hiểm là không tiến hóa)

“Change in all things is sweet.” -Aristotle (Thay đổi trong tất cả mọi thứ thật tuyệt)

“Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” -James Baldwin (Không phải tất cả mọi thứ phải đối mặt đều có thể thay đổi, nhưng không gì có thể thay đổi cho đến khi đối mặt với nó)

“Miracles happen every day, change your perception of what a miracle is and you’ll see them all around you.” -Jon Bon Jovi (Phép màu xảy ra hàng ngày, hãy thay đổi nhận thức của bạn về phép màu là gì và bạn sẽ thấy chúng ở xung quanh mình)

Câu nói tích cực về sự thay đổi

“You’ve done it before and you can do it now. See the positive possibilities. Redirect the substantial energy of your frustration and turn it into positive, effective, unstoppable determination.” -Ralph Marston (Bạn đã làm điều đó trước đây và bạn có thể làm điều đó bây giờ. Xem những khả năng tích cực. Chuyển hướng năng lượng đáng kể của sự thất vọng của bạn và biến nó thành quyết tâm tích cực, hiệu quả, không thể ngăn cản)

“Just take any step, whether small or large. And then another and repeat day after day. It may take months, maybe years, but the path to success will become clear” -Aaron Ross (Chỉ cần thực hiện bất kỳ bước nào, dù nhỏ hay lớn. Và sau đó khác và lặp lại ngày này qua ngày khác. Có thể mất vài tháng, có thể vài năm, nhưng con đường dẫn đến thành công sẽ trở nên rõ ràng)

“Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow.” -Helen Keller (Giữ khuôn mặt của bạn dưới ánh nắng mặt trời và bạn không thể nhìn thấy một bóng đen)

“If you know what you want to achieve in life, then you are more inspired to change for the better.” – Philip Vang (Nếu bạn biết những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống, thì bạn sẽ có thêm cảm hứng để thay đổi để tốt hơn)

“Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.” -Dr. Suess (Hôm nay thật tốt. Hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày khác)

“In order to design a future of positive change, we must first become expert at changing our minds.” -Jacque Fresco (Để thiết kế một tương lai thay đổi tích cực, trước tiên chúng ta phải trở thành chuyên gia trong việc thay đổi suy nghĩ của mình)

Lời nói khích lệ bạn bước tiếp

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.” -Leo Tolstoy (Mọi người đều nghĩ đến việc thay đổi thế giới, nhưng không ai nghĩ đến việc thay đổi chính mình)

“Play to your strengths. If you aren’t great at something, do more of what you’re great at.” -Jason Lemkin (Chơi theo điểm mạnh của bạn. Nếu bạn không giỏi ở một lĩnh vực nào đó, hãy làm nhiều hơn những gì bạn giỏi)

“You build on failure. You use it as a stepping stone. Close the door on the past. You don’t try to forget the mistakes, but you don’t dwell on it. You don’t let it have any of your energy, or any of your time, or any of your space.” -Johnny Cash (Bạn xây dựng trên thất bại. Bạn dùng nó giống như một bước đi bậc thang. Đóng cửa vào quá khứ. Bạn không cố gắng quên đi những sai lầm, nhưng bạn không chăm chăm vào nó. Bạn không để nó chiếm bất kỳ năng lượng nào của bạn, hoặc bất kỳ thời gian của bạn, hoặc bất kỳ không gian nào của bạn)

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.” – Stephen Chobsky (Nhiều thứ thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc sống không dừng lại đối với bất kỳ ai.)

Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.” -Harriet Tubman (Mọi giấc mơ tuyệt vời đều bắt đầu với một người mơ mộng. Hãy luôn nhớ rằng bạn có trong mình sức mạnh, sự kiên nhẫn và niềm đam mê vươn tới những vì sao thay đổi thế giới)

Times and conditions change so rapidly that we must keep our aim constantly focused on the future.” -Walt Disney (Thời gian và điều kiện thay đổi nhanh chóng đến mức chúng ta phải giữ mục tiêu của mình liên tục tập trung vào tương lai)

Trên đây là top 40+ câu nói truyền động lực. Chúc bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục thành công. Bạn hãy truy cập Reviewchiase để học được nhiều điều bổ ích nhé.

Minh Anh (TH)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Managed by thuyetphap.net DMCA.com Protection Status